امروز دوشنبه ۰۳ ارد ۱۳۹۷

گالری عکس

شماره پیامک

نظرسنجی

گزینه برتر شما در جابجایی های درون شهری کدامند؟

مشاهده نتایج

Loading ... Loading ...

اوقات شرعی

تاریخ ارسال : ۱۰ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۳۸
آگهی مزایده عمومی راهبری جایگاههای CNG

سازمان مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانی بندرعباس  در اجرای سیاستهای عمومی دولت مبنی بر کاهش تصدی گری و استفاده از تجارب و توانمندی های  بخش خصوصی و به استناد مجوز هیئت مدیره در نظر دارد راهبری- تعمیر و نگهداری وبهره برداری از ۲ جایگاه سوخت CNGرا از طریق مزایده عمومی  به افراد حقوقی واجدالشرایط و به مدت یکسال بصورت اجاره واگذار نماید .لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت خرید اسناد و تسلیم پیشنهادات حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ نشر آگهی به سازمان تاکسیرانی بندرعباس واقع در  بلوار امام علی (ع)  جنب اداره راه–سازمان مدیریت و نظارت بر امور تاکسیرانی بندرعباس مراجعه و یا با تلفن های ۳-۴۳۷۰۰۰۱ تماس حاصل نمایند.
موضوع مزایده:راهبری- تعمیر و نگهداری وبهره برداری از دو جایگاه سوخت CNG به شرح

۱- جایگاه شهید آرامش

۲- جایگاه راه آهن که هردو واقع در بلوار راه آهن و قابل واگذاری به اشخاص حقوقی واجدالشرایط و دارای ظرفیت مجاز و مجوز فعالیت از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و شرکت ملی گاز در شهر بندرعباس دارند اقدام نماید  .

هزینه نشر آگهی و هزینه دستمزد  کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد .
میزان سپرده شرکت در مزایده مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به ازاء هر جایگاه می باشد که می بایست بصورت نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی حداقل دارای سه ماه اعتبار در وجه سازمان تودیع نماید.
چنانچه  برندگان نفر اول، دوم و سوم به ترتیب اولویت حاضر به انعقاد قرارداد در مهلت مقرر نگردند سپرده آنان به نفع صندوق سازمان ضبط خواهد گردید.
پیشنهاد دهندگان بایستی حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۹۳/۵/۱۱پیشنهاد  خود را از حیث مبلغ مشخص،معین و بدون ابهام بوده در پاکتهای سربسته به واحد دبیر خانه سازمان تحویل و رسید دریافت دارند و به پیشنهاد هایی که مخدوش،مشروط و خارج از این مهلت ارائه شود ترتیب اثر داده نمی شود.
ملاک انتخاب برنده بالاترین پیشنهاد داده شده از بابت اجاره یکساله بوده و قیمتهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و بدون ابهام بوده ودر پاکت لاک و مهر شده در موعد مقرر تسلیم سازمان گردد.

پیشنهادات رسیده در روز یکشنبه مورخ ۹۳/۵/۱۲  در کمیسیون عالی معاملات که در محل سازمان تشکیل می گردد باز و قرائت خواهد شد.
شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف و تعهدات ابلاغی و اعلامی از سوی سازمان می باشد.
این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران می باشد و صرفا یک نوبت منتشر می گردد.
برنده مزایده می بایست قبل از انعقاد قرارداد ده درصد مبلغ سالیانه قرارداد را به عنوان حسن انجام کار در وجه سازمان تودیع نماید.
سازمان در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است.
سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء و پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند.
رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی در مزایده فوق الزامیست.
ارائه کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی الزامی است .

اصلاحیه:

در راستای واگذاری دو جایگاه سوخت CNG به بخش خصوصی  ، بدینوسیله مجوز و تآییدیه شرکتهای پخش و پالایش فرأورده های نفتی و گاز استان هرمزگان و همچنین ستاد مدیریت مصرف سوخت استان با مهلت دریافت پیشنهادات پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۹۳/۵/۱۵ و بازگشایی پاکات و قرائت پیشنهادات روز یکشنبه ۹۳/۵/۱۹  اصلاح میگردد.

منبع : سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی بندرعباس
772 نفر
تعداد بازدید: