امروز یکشنبه ۰۲ ارد ۱۳۹۷

گالری عکس

شماره پیامک

نظرسنجی

گزینه برتر شما در جابجایی های درون شهری کدامند؟

مشاهده نتایج

Loading ... Loading ...

اوقات شرعی

تاریخ ارسال : ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۴۳
آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور پشتیبانی و بازرسی

سازمان تاکسیرانی بندرعباس در نظر دارد واگذاری امور پشتیبانی،نظارت و بازرسی را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجدالاشرایط و دارای صلاحیت از اداره کل کار و امور اجتماعی سال ۹۳ واگذار نماید . لذا متقاضیان واجدالاشرایط می توانند جهت دریافت فرم و اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی حداکثر به مدت ده روز به امور مالی سازمان تاکسیرانی واقع در بلوار امام علی (ع) – جنب اداره راه و شهرسازی مراجعه نمایند.
لازم به ذکر است :
۱- هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
۲- میزان سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ شصت میلیون ریال به صورت واریز نقدی به حساب شماره ۲۳۲۲۰۹۲۶۵۵ بانک تجارت به نام سازمان تاکسیرانی بندرعباس و یا ضمانتنامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار می باشد. (چک تضمین شده بانکی قابل قبول نمی باشد.)
۳- چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ، سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع صندوق سازمان ضبط خواهد شد.
۴- سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادت مختار است.
۵- پیشنهاد دهندگان بایستی تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۲۳/۰۶/۹۳ پیشنهاد خود را که از حیث مبلغ مشخص ، معین و بدون ابهام بوده در پاکتهای مربوطه بشرح شرایط مندرج در اسناد مناقصه لاک و مهر شده در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه سازمان نمایند .
۶- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف موضوع ماده ۱۰ آیین نامه مالی شهرداری می باشد.
۷- پیشنهادات رسیده روز سه شنبه مورخه ۲۵/۰۶/۹۳ در کمیسیون عالی معاملات که در محل سازمان تاکسیرانی تشکیل می گردد بازگشایی و قرائت می شود.
۸- این آگهی برابر آیین نامه معاملات جدید شهرداری می باشد و صرفا یک نوبت منتشر می گردد.
۹- برنده مناقصه هنگام عقد قرارداد می بایست ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان حسن انجام در وجه سازمان تاکسیرانی تودیع نماید.
۱۰-مدت شروع قرارداد از تاریخ ابلاغ قرارداد بمدت یکسال کامل شمسی می باشد و از تاریخ انعقاد قرارداد و شروع بکار پس از ابلاغ به مدت یکسال هیچگونه تعدیل و افزایش قیمتی به قرارداد حاضر تعلق نمیگیرد باستثناء افزایش دستمزد کارگران در اول فروردین هر سال برابر اعلام اداره کل کار و امور اجتماعی.
۱۱-سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء و پیشنهاد خود ضمیمه تسلیم نمایند.

منبع : سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی بندرعباس
686 نفر
تعداد بازدید: